Có 1 kết quả:

du dân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ lười biếng, vô nghệ nghiệp.