Có 1 kết quả:

du ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói lông bông, không thực tế.