Có 1 kết quả:

du thuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi các nơi, dùng lời lẽ cho kẻ khác theo đường lối của mình.

Một số bài thơ có sử dụng