Có 1 kết quả:

du kỵ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lính cưỡi ngựa đi tuần.