Có 1 kết quả:

hồn thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cũng như Toàn thân.

Một số bài thơ có sử dụng