Có 1 kết quả:

sấp tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước sôi. Nước sủi bọt.