Có 1 kết quả:

bái bái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng sóng xô nhau.