Có 1 kết quả:

bức trắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sóng nước xô đẩy nhau.