Có 1 kết quả:

yên diệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất đi, không còn nữa.