Có 1 kết quả:

nguyên uỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nguồn gốc, ngọn ngành của sự việc.