Có 1 kết quả:

nguyên nguyên bổn bổn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xem “nguyên nguyên bổn bổn” 原原本本.