Có 1 kết quả:

chuẩn nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan coi việc xử án.