Có 1 kết quả:

chuẩn y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bằng lòng cho đúng như lời đã xin. Cũng nói là Chuẩn hứa 準許.