Có 1 kết quả:

chuẩn tắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cách thức, tiêu chuẩn.