Có 1 kết quả:

lưu tẩu

1/1

lưu tẩu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trượt chân