Có 1 kết quả:

câu trung tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khốn cùng mà chết bờ chết bụi.

Một số bài thơ có sử dụng