Có 1 kết quả:

câu trì

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ao hào bảo vệ thành. ◇Nguyên Chẩn 元稹: “Trẫm văn hữu thiên hạ giả, đạo đức nhân nghĩa dĩ vi lí, thành quách câu trì dĩ vi cố” 朕聞有天下者, 道德仁義以為理, 城郭溝池以為固 (Lí Quang Nhan gia giai chế 李光顏加階制).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ao hào quanh thành để ngăn giặc.