Có 1 kết quả:

ôn như hầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tước hiệu của Nguyễn Gia Thiều, tác giả Cung oán ngâm khúc. Xem tiểu truyện ông ở vần Thiều.