Có 1 kết quả:

ôn cố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem lại việc cũ. Td: Ôn cố tri tân ( xem lại việc cũ mà biết được việc mới ).

Một số bài thơ có sử dụng