Có 1 kết quả:

ôn sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Ôn nhan 溫顏.