Có 1 kết quả:

sửu ky

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái rá vo gạo.