Có 1 kết quả:

dung giải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tan trong chất lỏng, hoà tan ( solvent, disolution ).