Có 1 kết quả:

nịch chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chìm đắm trong chức vụ, ý nói không làm nổi chức vụ đã được giao phó.