Có 1 kết quả:

thấp địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất ẩm ướt.

Một số bài thơ có sử dụng