Có 1 kết quả:

thấp khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi ẩm.