Có 1 kết quả:

thấp bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ bệnh do nhiễm hơi ẩm mà thành.