Có 1 kết quả:

diệt vong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Diệt tuyệt 滅絕.

Một số bài thơ có sử dụng