Có 1 kết quả:

diệt khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giết chết người khác để bịt miệng, không cho tiết lộ sự thật.