Có 1 kết quả:

diệt độ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sự chết.