Có 1 kết quả:

diệt tộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cả họ bị giết chết hết.

Một số bài thơ có sử dụng