Có 1 kết quả:

diệt chủng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất hẳn giòng giống.