Có 1 kết quả:

diệt tuyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất hết, không còn gì.

Một số bài thơ có sử dụng