Có 1 kết quả:

diệt liệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tan nát tiêu tan — Phá huỷ cho tan.