Có 1 kết quả:

diệt tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm mất dấu vết, chỉ sự ở ẩn.

Một số bài thơ có sử dụng