Có 1 kết quả:

hoạt trạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trơn và bóng.