Có 1 kết quả:

hoạt kê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ sự ăn nói điên đảo lật lọng, có thể nói đen thành trắng, trắng thành đen — Chọc cười.

Một số bài thơ có sử dụng