Có 1 kết quả:

du du

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng nước chảy. Trôi chảy.

Một số bài thơ có sử dụng