Có 1 kết quả:

mãn diện xuân phong

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mặt mày hớn hở. ◇Tây du kí 西遊記: “Ngộ Không mãn diện xuân phong, cao đăng bảo tọa” 悟空滿面春風, 高登寶座 (Đệ tam hồi) Ngộ Không mặt mày hớn hở, ngồi lên tòa báu.
2. ☆Tương tự: “hỉ hình ư sắc” 喜形於色, “tiếu trục nhan khai” 笑逐顏開, “tiếu dong khả cúc” 笑容可掬, “di nhiên tự đắc” 怡然自得, “dương dương đắc ý” 洋洋得意.
3. ★Tương phản: “sầu mi khổ kiểm” 愁眉苦臉, “sầu mi tỏa nhãn” 愁眉鎖眼, “sầu dong mãn diện” 愁容滿面.