Có 1 kết quả:

mãn nguyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầy đủ như lòng mong mỏi.