Có 1 kết quả:

phiêu ngụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Từ xa trôi giạt tới mà ở tạm.

Một số bài thơ có sử dụng