Có 1 kết quả:

phiêu phù

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Phiêu phiếm 漂泛.

Một số bài thơ có sử dụng