Có 1 kết quả:

phiêu linh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trôi nổi rơi rụng. Như Phiêu lạc 漂落.

Một số bài thơ có sử dụng