Có 1 kết quả:

tất hoạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bức tranh vẽ bằng sơn. Tranh sơn dầu.