Có 1 kết quả:

tất hắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đen như sơn.