Có 1 kết quả:

lậu cổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng trống báo hiệu giờ giấc.

Một số bài thơ có sử dụng