Có 1 kết quả:

diễn kịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng cử chỉ và lời nói, lặp lại một câu chuyện mà mình đã luyện tập từ trước.