Có 1 kết quả:

diễn văn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bài viết về một vấn đề gì, để đọc lên trước đám đông.