Có 1 kết quả:

diễn ca

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rộng ra bằng câu hát.