Có 1 kết quả:

diễn nghĩa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Căn cứ vào ý nghĩa của sự việc lịch sử mà viết rộng ra thành tiểu thuyết.