Có 1 kết quả:

diễn giải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rộng và nói rõ ý nghĩa của vấn đề.